FÖRENINGEN REIDAR MEDICINSK TEKNIK - OM REIDARMTP
 

Vad är reidarMTP

Ett frivilligt, icke-repressivt webbaserat avvikelsesystem för medicintekniska avvikelser för hela hälso- och sjukvård. Hela systemet finns tillgängligt för var och en på internet. På varje sjukhus finns utbildade certifierade rapportörer, CR, som samlar upp avvikelser på respektive sjukhus. CR registrerar avvikelser direkt i databasen och därmed är de tillgängliga för var och en omedelbart efter registrering. Informationen är avidentifierad så alla skall känna sig trygga att rapportera in avvikelser i reidar. Syftet är både att sprida kunskap om risker med användandet av medicintekniska produkter, men även generellt t ex vid riskanalyser. Dessutom finns goda möjligheter att dra nytta av reidarMTP vid utbildning, upphandling mm.

Bakgrund

SOSFS 2005:12 ”Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” kräver system och rutiner för avvikelserapportering. Avvikelse def. enligt lagstiftaren som ” icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra en risk eller skada för patienten”.

Syfte

 • Säker sjukvård
 • Förhindra upprepning av avvikelser
 • Stimulera till inrapportering av avvikelser
 • Lära av och informera om inrapporterade avvikelser
 • Enkelt och ej ”spårbart” att rapportera ("skyddad rapportör")

Funktionalitet i reidarMTP

 • Inrapportering direkt via internet av sjukhusens certifierade rapportörer
 • Tillgänglig och sökbar från internet för ALLA
 • Snabb återkoppling och spridning
 • Kommunikation med leverantörer
 • Anmälan kompletteras allteftersom med utredning, leverantörskommentar och SoS-utlåtande

Nyttan med reidarMTP

 • Ej upprepa andras misstag
 • Underlag för riskanalyser.
 • Söka händelser som är förknippade med viss verksamhet eller viss produkt.
 • Tidig upptäckt av problem med en viss produkt (Early Warning System).
 • Upptäckt av trender eller sällsynta händelser som berör en produkt eller typ av produkt.
 • Att ge material till utbildning.
 • Att ge viktig information inför upphandlingar mm.

Hur når du reidarMTP

Ladda hem informationsmaterial:

- reidar-affisch som powerpoint-fil: ppt-fil
- reidar-affisch som jpg-fil: 100kb (stor) eller 1Gb (mycket stor)